Chúng tôi là ai

RM là thương hiệu sơn cao cấp trong ngành công nghiệp Sơn sửa ô tô đó là khách hàng định hướng và thúc đẩy lợi nhuận thông qua các giải pháp tốt nhất và nâng cao nhận thức về môi trường - Perfection thực hiện đơn giản.

Triết lý R-M

Triết lý RM được dựa trên một đề nghị toàn cầu đang hướng tới lợi nhuận lâu dài của khách hàng Xưởng Sườn của nó, bằng cách phát triển sáng tạo, hệ thống sơn sử dụng cung cấp các bodyshops linh hoạt cần để tăng thông lượng và lợi nhuận bằng cách giảm tiêu thụ nguyên liệu và quá trình lần , trong khi tại cùng một thời điểm, tôn trọng môi trường.