Chương trình thành công
Chương trình R-M của cho sự thành công là một bộ các công cụ phân tích kinh doanh mà cho phép bạn thực hiện các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và lợi nhuận của Xưởng Sườn của bạn.
Bộ phần mềm này của công cụ kinh doanh đã được phát triển để cho bất kỳ Xưởng Sườn, bất kể kích thước, có thể làm việc cùng với đội ngũ RM để sản xuất một phân tích toàn diện của doanh nghiệp. Mỗi mô-đun trong chương trình sẽ cung cấp các khuyến nghị thiết thực cho mọi khía cạnh của kinh doanh từ cấp độ kỹ năng và biên chế, phải thông qua Xưởng Sườn kỹ thuật thiết bị.
Chương trình thành công có thể là một chương trình phức tạp, nhưng bạn không cần phải có bằng kinh doanh để sử dụng nó.